Nehnuteľnosti a reštitúcie

Cieľom našej spoločnosti v oblasti realitnej starostlivosti je odbremeniť klientov od zbytočných prieťahov v správnom konaní v dôsledku neúplnosti, resp. nezrozumiteľnosti podaní na príslušne stavebné úrady a katastrálne úrady, a tiež zabezpečiť plynulý prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ako aj zápis, resp. výmaz ostatných práv a tiarch, ktoré k danej nehnuteľnosti prislúchajú.

Klientom ponúkame predovšetkým:

  • zabezpečenie vyhotovania kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy,
  • návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností.

Klientom taktiež pomáhame v oblasti nezrovnalostí ohľadom majetkovo-právnych vzťahov k ich nehnuteľnostiam. Predovšetkým v prípade novoobjavených nehnuteľností, či nehnuteľností, ktorých majetkovo-právne vzťahy sa v dôsledku Pozemkových úprav zmenili a podobne.

V oblasti reštitučnej problematiky, asistujeme klientom poskytnutím komplexných služieb súvisiacich s vybavením ich reštitučného nároku. Na základe viacročných osobných skúseností zhodnotíme reštitučný nárok a potenciálnemu klientovi poskytneme predbežný odhad kladného vybavenia jeho reštitučnej žiadosti. Za zhodnotenie stavu reštitučného podania si neúčtujeme žiaden poplatok, pokiaľ sa rozhodnete pre naše služby, vykonáme všetky právne úkony nevyhnutné pre čo najrýchlejšie vybavenie žiadosti, a to na základe plnej moci vystavenej klientom.

 

S orgánmi verejnej a štátnej správy komunikujeme prostredníctvom ZEP (zaručený elektronický podpis), preto pre nás vzdialenosti nezohrávajú úlohu.